Skip to main content
Kontakt

Globalna polityka prywatności

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych klientów, dostawców i kontaktów biznesowych na całym świecie, a także kandydatów ubiegających się o stanowisko w jednej z naszych spółek Ligentia.

Twoja prywatność jest dla nas istotna. Przetwarzając Twoje dane osobowe, postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności obowiązującymi w Twojej jurysdykcji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem PrivacyEnquiries@ligentia.global .

Wszystkie nasze operacje na Twoich danych osobowych oznaczają ich przetwarzanie, w tym ich zbieranie, przechowywanie, poprawianie, przenoszenie i usuwanie. Więcej informacji na temat rodzajów danych osobowych, które o Tobie przetwarzamy i sposobu, w jaki te dane przetwarzamy, znajdziesz poniżej.

Nasze obowiązki

Administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz, będzie prawdopodobnie spółka grupy Ligentia, z którą współpracujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem PrivacyEnquiries@ligentia.global . Jeśli mieszkasz w USA, możesz również skontaktować się z nami pod numerem 1-949-536-0755.

Jakie dane o Tobie przetwarzamy?

Klienci, dostawcy i kontakty biznesowe

Cała nasza sprzedaż odbywa się w modelu „business to business” (relacje między podmiotami gospodarczymi), dlatego przetwarzane przez nas dane osobowe naszych klientów i dostawców ograniczają się do danych kontaktowych dotyczących poszczególnych kontaktów w tych organizacjach. Jeśli jesteś jedną z naszych osób kontaktowych (w tym wymienionym odbiorcą któregokolwiek z dostarczanych przez nas produktów), wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe ograniczają się do Twojego imienia i nazwiska, stanowiska zajmowanego w Twojej organizacji, adresu e-mail i numeru telefonu.

Wszystkie inne informacje, które przetwarzamy, takie jak szczegóły płatności i dane transakcji/zamówień, będą dotyczyć organizacji, dla której pracujesz i dlatego nie stanowią danych osobowych.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również, gdy jesteś jednym z naszych kontaktów biznesowych, w takim przypadku zazwyczaj będą one obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy, a także informacje o organizacji, w której pracujesz.

Nie zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych na Twój temat. Do szczególnych kategorii danych zalicza się informacje ujawniające Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub informacje o Twojej orientacji seksualnej.

Kandydaci

Jeśli ubiegasz się o pracę u nas lub prześlesz nam swoje CV bez ogłoszenia, dane osobowe, które na Twój temat prawdopodobnie będziemy przetwarzać, obejmują:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, drugie imię, nazwisko, stan cywilny, tytuł, data urodzenia i płeć;
 • dane kontaktowe, takie jak adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów;
 • dane o życiorysie zawodowym, takie jak wykształcenie, przebieg kariery i doświadczenie zawodowe;
 • dane indywidualne, takie jak Twoje umiejętności, kwalifikacje i cechy;
 • wszelkie inne informacje, które podajesz w wysyłanym do nas CV, aplikacji lub liście motywacyjnym.

Dzieci

Nie zbieramy świadomie informacji od nieletnich w USA. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, powiadom nas o tym pod adresem: PrivacyEnquiries@ligentia.global . Jeśli dowiemy się, że informacje zostały przesłane lub zebrane przez osobę niepełnoletnią poniżej 13. roku życia, podejmiemy wysiłki w celu ich niezwłocznego usunięcia.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Klienci, dostawcy i kontakty biznesowe

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jesteś konkretnym kontaktem w organizacji klientów lub dostawców, z którymi współpracujemy. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu utrzymania naszych relacji z organizacją, w której pracujesz oraz w celu dostarczania lub otrzymywania produktów i/lub usług od Twojej organizacji. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli jesteś kontaktem biznesowym lub osobą do kontaktu potencjalnego klienta, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy.

Jeżeli jesteś nazwanym odbiorcą któregokolwiek z dostarczanych przez nas produktów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na realizacji zamówienia.

Kandydaci

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby ustalić, czy mamy dla Ciebie odpowiednią ofertę pracy. W zakresie, w jakim musimy przetwarzać szczególne kategorie danych o Tobie (na przykład, aby zapewnić odpowiednie wyposażenie naszego lokalu dla Ciebie, jeśli weźmiesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej), zrobimy to zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa. Jeżeli przekażesz nam szczególne kategorie danych, o które nie prosiliśmy, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody, ponieważ przekazałeś nam te informacje dobrowolnie.

Gromadzenie przez nas Twoich danych osobowych

Klienci, dostawcy i kontakty biznesowe

Używamy różnych metod gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej lub korespondując z nami listownie, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz podczas: składania zamówienia na nasze produkty lub usługi; składania zapytania dotyczącego naszych produktów lub usług za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu; składania prośby o przesłanie materiałów marketingowych; lub przekazywania nam swojej opinii zwrotnej lub kontaktu z nami.

 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje

Podczas interakcji z naszą witryną internetową możemy automatycznie gromadzić dane osobowe o Tobie. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce plików cookies dostępnej na stronie www.ligentia.com . Aktualnie nie reagujemy na żądanie Do Not Track („Nie śledź”) w ustawieniach przeglądarki, ponieważ nie został jeszcze opracowany jednolity standard technologiczny.

Kandydaci

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie konkretnego wakatu lub bez ogłoszenia. Możemy również otrzymywać informacje o Tobie od rekruterów i agencji pracy tymczasowej.

Kto otrzyma Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przekazywane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne. Poza sytuacjami opisanymi w niniejszej polityce prywatności nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Nie sprzedajemy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • strony trzecie, które angażujemy do świadczenia części naszych usług, w tym zewnętrzne firmy pocztowe i kurierzy;
 • zewnętrzni dostawcy platform marketingowych i usług marketingu bezpośredniego;
 • hostowane centra danych, z którego korzystamy;
 • wszelkie osoby trzecie, którym zgodnie z Twoją prośbą powinniśmy przekazać Twoje dane osobowe, na przykład w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia naszej umowy z Tobą;
 • spółki grupy Ligentia;
 • jeśli jesteś kandydatem, możemy przekazać Ci opinię zwrotną za pośrednictwem rekrutera lub agencji, która nam Cię poleciła (o ile ma to zastosowanie);
 • doradcom prawnym w zakresie niezbędnym do zapoznania się z Twoimi danymi osobowymi w celu udzielenia nam porady prawnej;
 • stronom trzecim, na rzecz których możemy sprzedać, przenieść lub z którymi możemy połączyć część naszej działalności lub nasze aktywa. Alternatywnie, możemy podejmować starania o przejęcie innych firm lub połączyć się z nimi. Jeśli taka zmiana nastąpi w odniesieniu do naszej działalności, nowi właściciele będą mogli wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

Wymagamy, aby wszystkie strony trzecie przestrzegały bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i zapewniały zgodność ich przetwarzania z prawem.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom platform marketingowych i usług marketingu bezpośredniego zlokalizowanym w USA. Organizacje te mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług pomocy technicznej i wsparcia.

Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe podlegają przepisom RODO UE i/lub Wielkiej Brytanii, a organizacja, której przekazujemy Twoje dane osobowe, jest zarejestrowana w ramach UE-US Data Privacy Framework („Zasady ramowe ochrony danych pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonym [„DPF”]), opieramy się na takiej rejestracji oraz na przedłużeniu uczestnictwa w DPF przez Wielką Brytanię. W przeciwnym wypadku polegamy na stosowaniu standardowych klauzul umownych i/lub Brytyjskiej międzynarodowej umowy o przesyłaniu danych lub Brytyjskiego Dodatku do standardowych klauzul umownych UE.

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe spółkom grupy przedsiębiorstw Ligentia. Aktualną listę spółek grupy Ligentia można uzyskać, pisząc na adres PrivacyEnquiries@ligentia.global. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie wewnątrzgrupowej umowy pomiędzy poszczególnymi spółkami należącymi do grupy, która zawiera standardowe klauzule umowne UE. Stosowanie standardowych klauzul umownych UE oznacza, że przekazywanie danych podlega odpowiednim zabezpieczeniom. Przekazywanie takie dokonywane jest wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak przetwarzanie informacji o oddelegowaniu, dostarczanie miesięcznych raportów zarządowi, przeglądy wynagrodzeń i inne procesy raportowania wewnątrz grupy.

Poniższa tabela dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych w Kalifornii:

Kategorie danych osobowychZebrane w ciągu ostatnich 12 miesięcyJak ich używamyUjawniane w celach biznesowychZbyte w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Identyfikatory takie jak imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inny podobny identyfikatorTak; zbieramy imię i nazwisko, alias, unikalny identyfikator osobisty, adres e-mail i prawdopodobnie adres IP od naszych klientów, dostawców, kontaktów biznesowych i kandydatów.

Możemy również zbierać od kandydatów numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu i inne podobne identyfikatory.
Aby komunikować się z Tobą. Numery ubezpieczenia społecznego mogą być również wykorzystywane do celów weryfikacji życiorysu zawodowegoUdostępniamy te informacje naszym usługodawcom i partnerom biznesowymNie
Dane osobowe zdefiniowane w sekcji 1798.80(e) kalifornijskiego kodeksu cywilnego
Tak; zbieramy niektóre kategorie informacji wymienionych w definicji „danych osobowych” od naszych klientów, dostawców, kontaktów biznesowych i kandydatówAby komunikować się Tobą. Numery ubezpieczenia społecznego mogą być również wykorzystywane do celów weryfikacji życiorysu zawodowego kandydatówUdostępniamy te informacje naszym usługodawcom i partnerom biznesowymNie
Chronione dane osoboweNie
Informacje handlowe (historia zakupów itp.)Nie; wszelkie informacje handlowe, które zbieramy od naszych klientów, odnoszą się do organizacji, dla której pracujesz i dlatego nie stanowią danych osobowych
Dane biometryczneNie
Informacje o aktywności w Internecie lub sieci elektronicznej (historia przeglądania, historia wyszukiwania, itp.)Tak; zbieramy tego typu informacje od naszych klientów, dostawców, kontaktów biznesowych i kandydatówAby umożliwić korzystanie z naszej strony internetowej, zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą witryną, aby ulepszać nasze usługi i otrzymywać aplikacje w sprawie wakatówUdostępniamy te informacje naszym usługodawcom i partnerom biznesowymNie
Dane geolokalizacyjneNie
Dane dźwiękowe, elektroniczne, wizualne lub podobneNie
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniemTak; zbieramy informacje zawodowe, takie jak dane pracodawcy i stanowisko, od naszych klientów, dostawców, kontaktów biznesowych i kandydatów. Zbieramy także informacje dotyczące zatrudnienia od kandydatów.Aby świadczyć usługi na rzecz naszych klientów, dostawców i kontaktów biznesowych oraz w kontekście zatrudnienia kandydatówUdostępniamy te informacje naszym usługodawcom i partnerom biznesowymNie
Informacje wykształceniuTak; zbieramy tego typu informacje od kandydatówDo przeglądu przed zatrudnieniemUdostępniamy te informacje naszym usługodawcom i partnerom biznesowymNie
Wnioski i konkluzjeNie
Wrażliwe dane osobowe, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu, login do konta, numer rachunku finansowego lub karty płatniczej w połączeniu z PIN lub hasłem, dokładna geolokalizacja, pochodzenie rasowe lub etniczne, obywatelstwo lub status imigracyjny, wyznanie religijne lub światopogląd, przynależność do związków zawodowych, treść poczty, e-maili lub wiadomości tekstowych, w przypadku których nie jesteśmy zamierzonym odbiorcą komunikacji, dane genetyczne, dane biometryczne, które jednoznacznie Cię identyfikują, dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia lub dane osobowe dotyczące Twojej seksualności lub orientacji seksualnejTak; od kandydatów zbierane są niektóre kategorie wrażliwych danych osobowych. Nie zbieramy od żadnych osób numeru karty płatniczej w połączeniu z PIN lub hasłem

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Klienci, dostawcy i kontakty biznesowe

O ile obowiązujące przepisy prawa nie wymagają od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres, Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 7 lat od dnia zakończenia umowy, której jesteśmy stroną, z organizacją, dla której pracujesz, lub od dnia naszej ostatniej interakcji z Tobą, w zależności od tego, co nastąpi później. Jeśli Twoja organizacja powiadomi nas, że nie jesteś już osobą właściwą do kontaktów lub że nie pracujesz już dla tej organizacji, usuniemy Twoje dane osobowe w rozsądnym terminie na podstawie otrzymanego powiadomienia lub zaktualizujemy je o nowe firmowe dane kontaktowe, o ile nadal jesteśmy z Tobą w kontakcie. Twoje dane będą zawsze przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Po upływie okresu przechowywania, akta i dane osobowe, jakie posiadamy na Twój temat, zostaną trwale usunięte lub zniszczone. Jeśli zmuszeni będziemy uzyskać Twoją zgodę na przesyłanie Ci komunikatów marketingowych, wszelkie informacje, które wykorzystujemy w tym celu, będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, chyba że będziemy mieli inne uzasadnione powody, aby zachować dane.

Kandydaci

Jeśli zostaniesz zatrudniony, zachowamy Twoje dane osobowe zgodnie z (i) naszą polityką prywatności dotyczącą pracowników, której kopia zostanie Ci przekazana; lub (ii) jeśli nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Ci polityki prywatności dotyczącej pracowników lub innego, podobnego dokumentu, zgodnie z naszą zwykłą polityką firmową. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz na adres PrivacyEnquiries@ligentia.global .

Jeśli Twoja kandydatura nie zostanie przyjęta, zachowamy Twoją aplikację, CV i/lub list motywacyjny oraz wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazałeś, przez okres 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji, na wypadek pojawienia się innych odpowiednich wakatów, którymi naszym zdaniem mógłbyś być zainteresowany lub na wypadek jakichkolwiek pytań z Twojej strony dotyczących naszej decyzji. Po tym terminie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zniszczone.

Jakie masz prawa?

Przysługujące Ci prawa mogą różnić się w zależności od przepisów o ochronie danych obowiązujących w konkretnej jurysdykcji. Poniżej podsumowaliśmy prawa dostępne w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych na mocy ustawodawstwa Wielkiej Brytanii, EOG i USA. Prawa te obowiązują przez okres przetwarzania danych osobowych. Istnieją pewne ograniczenia i wyjątki od tych praw, co oznacza, że w niektórych okolicznościach prawa te mogą nie być dostępne. Jeśli uznamy, że tak jest, po otrzymaniu od Ciebie wniosku, poinformujemy Cię o tym. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem PrivacyEnquiries@ligentia.global .

 1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także dostępu do Twoich danych osobowych i ich kopii. Możesz także poprosić nas o podanie szeregu informacji, chociaż większość z nich odpowiada informacjom określonym w niniejszej polityce jako podlegającym rzetelnemu przetwarzaniu danych.

 1. Prawo do sprostowania danych

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe, jakie posiadamy, są niedokładne lub niekompletne, możesz poprosić nas o ich sprostowanie.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo bycia zapomnianym”)

W niektórych okolicznościach masz prawo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych okolicznościach masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że przestaniemy aktywnie przetwarzać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy musieli ich usuwać.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać od nas udostępnienia Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, abyś mógł przesłać je innemu administratorowi danych.

 1. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

 • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania); i/lub
 • w celach badań naukowych lub historycznych oraz statystyk.

Nie zamierzamy wykorzystywać Twoich danych osobowych do wysyłania Ci marketingu bezpośredniego, do celów reklamy ukierunkowanej ani do badań naukowych lub historycznych oraz statystyk.

 1. Prawo do niedyskryminacji

Masz prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w związku z korzystaniem z któregokolwiek z powyższych praw.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie) oznacza podejmowanie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji przy wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

Twoje prawo do złożenia skargi dotyczącej naszego przetwarzania

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli spróbować Ci pomóc. Możesz także zgłosić swoje zastrzeżenia organowi nadzorczemu w Twojej jurysdykcji.